Vår organisation

De medarbetare du främst möter som hyresgäst eller blivande hyresgäst tillhör de operativa delarna, Förvaltning respektive Affärsutveckling. Vi utför allt förvaltningsarbete med egen personal, vilket också är viktigt för vår strävan att alltid reagera snabbt och smidigt på våra kunders krav och önskemål.

Vårt framgångskoncept

Wihlborgs har en enkel och platt organisation som gör beslutsvägarna korta. Det är en konkurrensfördel, eftersom den skapar handlingskraft och gör att vi snabbt kan ta beslut.

Förvaltningsorganisationen är kärnan i verksamheten. Den är uppdelad i fyra regioner, där respektive regionchef rapporterar direkt till vd. Varje region är i sin tur indelad i geografiska delområden som vart och ett leds av en fastighetschef. All förvaltning sköts med egen personal, vilket är en medveten och strategisk satsning för att skapa goda kundrelationer och vara lyhörda för kundernas nuvarande och framtida behov. Personalen i respektive delområde har tydliga ansvarsområden och en gedigen kunskap om fastigheterna, vilket ger kontinuitet och trygghet. Den löpande kontakten med hyresgästerna sker främst via våra fastighetsvärdar som dagligen finns på plats i områdena. Projektavdelningen arbetar nära förvaltningen och ansvarar för genomförandet av både ny- och ombyggnadsprojekt.

Utöver detta finns koncerngemensamma funktioner som ekonomi/finans, IS/IT, kommunikation/marknad, HR/CSR, inköp, miljö samt affärsutveckling, som stöttar förvaltningen med sina respektive specialistkompetenser och driver koncerngemensamma utvecklingsinitiativ.

 

Vd: Ulrika Hallengren
Styrelseordförande: Anders Jarl
Största ägare: Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 10,3 procent per 31 mars 2020.
Aktien: Noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap. 
Anställda: 229 heltidsanställda per 31 mars 2020.

Kent framgångsrecept 200x200.jpg
Ha en bra dag på jobbet 200x200.jpg
organisationsschema_2019.jpg
Agneta framgångskoncept 200x200.jpg
Ulrika Anders 200x200.jpg