Ramverk och hållbarhetsrapportering

Wihlborgs har sedan 2011 redovisat hållbarhetsarbetet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI).   För 2017 redovisar vi enligt GRI Standards nivå Core. Valet av prioriterade hållbarhetsaspekter grundar sig på feedback vi har fått under årens lopp, på intressentdialoger och på våra egna bedömningar av vilka aspekt som är väsentliga för Wihlborgs.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna inordnas allt mer i Wihlborgs dagliga verksamhet och genomsyrar i allt större utsträckning hela företaget. Därför ser vi det som ett naturligt steg att rapportera vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. Fördjupad information om hur vi styr och följer upp områden, aspekter och indikatorer har vi samlat i en GRI-bilaga som finns på wihlborgs.se/gri. I vårt GRI-index finns hänvisningar till var de olika aspekterna redovisas.

Ramverk

Wihlborgs hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden: ansvarsfulla affärer, hållbara fastigheter, attraktiv arbetsgivare samt engagemang för region och samhälle. Syftet med att definiera dessa fyra områden är att få ett tydligt fokus och säkerställa bättre effekt av våra insatser. Inom respektive område har vi prioriterat en rad aspekter som vi mäter och följer upp systematiskt.

Ansvarsfulla affärer

Att agera ansvarsfullt och förtroendeingivande i alla våra relationer är avgörande för att lyckas långsiktigt. Här ligger fokus på ekonomisk prestanda, relationer med hyresgäster
och leverantörer samt etik och antikorruption.
Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla affärer

Hållbara fastigheter

För oss som stor fastighetsägare är området hållbara fastigheter centralt. Våra intressenter och vi själva ser det som en självklarhet att vi tar ansvar, följer upp och redovisar miljöprestanda, energianvändning och klimatpåverkan.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbara fastigheter

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för kundnöjdhet och resultat. Därför arbetar vi för att genom tillit, stolthet och gemenskap skapa en attraktiv arbetsplats. Prioriterade aspekter är arbetsmiljö, kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om hur vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare

Engagemang för region och samhälle

En stark region är bra för våra affärer och därför engagerar vi oss på olika sätt för att bidra till regionens utveckling när det gäller exempelvis infrastruktur, innovationsklimat och utbildning. Vi prioriterar också att använda lokala leverantörer.

Läs mer om hur vi arbetar med socialt engagemang