Hållbara fastigheter & miljö

Wihlborgs miljöarbete bygger på en rad olika miljöinitiativ där vi systematiskt arbetar för att säkerställa att våra fastigheter är hållbara. Vi har valt att framför allt fokusera på tre områden; energianvändning, klimatutsläpp och miljöcertifiering av byggnader. Att miljöcertifiera nybyggda fastigheter, tillhandahålla gröna hyresavtal till våra kunder och att verksamheten vägleds utifrån ett kretsloppsperspektiv är exempel på vår miljöstyrning.

Vårt miljömässiga ansvarstagande

Wihlborgs miljömässiga ansvarstagande baseras på etiska riktlinjer, miljöpolicyn och aktuella miljömål. Våra miljöambitioner är en del av vår kultur där alla medarbetare, oavsett yrkesroll, gemensamt känner ansvar och delaktighet i att hushålla med jordens resurser.

I våra dagliga beslut och handlingar kopplat till exempelvis energi, materialval och transporter skapar vi resultat och måluppfyllelse. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra kunder och partners. Vår vision är att Wihlborgs ska fortsätta växa med minskad miljöpåverkan.

Miljöarbetet är integrerat i våra affärer

När du som kund hyr en fastighet eller lokal av oss på Wihlborgs kan du känna dig trygg i att vi driver vår verksamhet och förvaltar vår fastigheter på ett hållbart sätt. Vi har under flera år bedrivit ett aktivt miljöarbete med huvudfokus på energiområdet. Det är här vår verksamhet har störst miljöpåverkan och det är här vi kan bidra positivt till minskade klimatutsläpp. Vi har genomfört flera energieffektiviseringsprojekt och succesivt ställt om vår energimix mot förnyelsebara energikällor. Idag är all el vi använder i den svenska verksamheten producerad från vind- och vattenkraft och stora delar av den fjärrvärme vi förbrukar är producerad på förnyelsebara källor.

sid 62.jpg

Hållbarhet - en förutsättning för lönsamhet

Idag är hållbarhet en förutsättning för lönsamhet. Att ta ansvar handlar för oss om att hitta en balans i verksamheten och få den att utvecklas i en hållbar riktning. Vi ser också ökade krav från våra investerare – har man ingen hållbarhetsstrategi är man inte en aktör att räkna med.

Våra grundläggande värdeord inom Wihlborgs är kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Med dessa som grund driver vi även miljöarbetet inom Wihlborgs. Att vara med och aktivt ta samhällsansvar är en del av vår arbetsglädje. Därmed blir miljöfrågan allt mer en del av den dagliga verksamheten och berör numera hela vår verksamhet.

Samhällsansvar

Som ett modernt fastighetsbolag vill vi ta samhällsansvar och leda utvecklingen mot de mål som fattades under COP 21 i Paris om minskade globala koldioxidutsläpp. Att vi agerar långsiktigt och ansvarsfullt skapar förtroende hos de hyresgäster, medarbetare, beslutsfattare och investerare vi är beroende av.

Miljöinformation för dig som hyresgäst

"Vi tänker grönt i allt vi gör" (pdf)