Ansvarsfulla affärer

För oss är det en självklarhet att vårt varumärke står för sunda värden och vårt ekonomiska ansvar är en förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar för vår del av samhällsutvecklingen.

Ekonomisk prestanda

Att vi når våra ekonomiska mål påverkar även på andra sätt våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. En solid ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna vara en stabil affärspartner för såväl leverantörer som kunder. Detta, i kombination med att vi erbjuder funktionella och flexibla lokaler till en rad branscher, kan bidra till att näringslivet i vår region fortsätter utvecklas. Ekonomisk framgång är även en viktig faktor för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Det ger oss möjligheten att utveckla våra medarbetare och skapa en attraktiv arbetsplats, vilket i sin tur ger oss möjlighet att attrahera rätt personal.

Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett hållbart arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra ekonomiska mål. Wihlborgs finansiella mål är att kunna uppvisa:

  • En avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst sex procentenheter
  • En soliditet om lägst 30 procent
  • En belåningsgrad om högst 60 procent
  • En räntetäckningsgrad om minst 2,0

Ansvar i alla led

Som marknadsledare har Wihlborgs ett ansvar att agera affärsetiskt korrekt och fungera som ett föredöme. Våra affärsrelationer och vårt arbetssätt ska genomgående präglas av våra värdeord; kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Vi gör affärer utifrån vår värdegrund och har en organisation med korta beslutsvägar. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö, kultur och kompetens för att behålla och utveckla vårt goda företagsklimat. Förhoppningen är att detta kan ha en positiv påverkan på såväl hyresgäster som leverantörer. 

Anna, Mats, Staffan 1920x1080.jpg

Skapa ett långsiktigt samarbete

Samarbetet med våra leverantörer är mycket viktigt i vår strävan att skapa långsiktiga relationer med både hyresgäster och leverantörer. Samarbetet är också helt avgörande för den kvalitet som hyresgästerna upplever. Som marknadsledare har Wihlborgs också ett ansvar att agera miljömässigt och affärsetiskt korrekt, då vi genom vår storlek har stort inflytande på marknaden. Därför ställer vi höga krav på både servicenivå, kvalitet och etik hos de leverantörer vi väljer att samarbeta med.

Läs mer om hur vi arbetar med inköp och uppförandekod.

Ansvarsfulla kundrelationer

Förutom en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster genomförs vartannat år en kundundersökning (NKI). Syftet med den genomförda kundundersökningen är att identifiera, mäta och utveckla Wihlborgs framgångsfaktorer. Detta ger våra hyresgäster möjlighet att ge synpunkter på, och i förlängningen påverka, Wihlborgs agerande och erbjudande. Det samlade betyget i den kundundersökning som genomfördes 2018 blev 4,15 på en femgradig skala, vilket var det bästa resultatet sedan Wihlborgs började mäta 2003.

Läs mer om 2018 års resultat och hur vi jobbar med ansvarsfulla kundrelationer.

Christina.jpg
Peter, Camilla.jpg

Etik och antikorruption

Det är en självklarhet att vi på Wihlborgs arbetar för att agera på ett etiskt korrekt sätt och även att aktivt motverka korruption. Wihlborgs arbetar kontinuerligt med dessa frågor på agendan för att säkerställa att inga fall av korruption eller oetiskt agerande förekommer. Detta görs bland annat på följande sätt: Som vägledning för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer har Wihlborgs fastställt etiska riktlinjer som årligen utvärderas och uppdateras av Wihlborgs styrelse.

Vid eventuell misstanke om korruption eller liknande missförhållande finns möjlighet att anmäla detta via Wihlborgs whistleblower-funktion